iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 1874|回覆: 4

[笑話分享] 經典對聯

[複製鏈接]

917

主題

54

好友

5431

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
3211
在線時間
1497 小時
發表於 2011-5-11 14:55:41 |顯示全部樓層
上聯:風聲雨聲讀書聲,我不出聲。
3 ?2 [6 ~9 Z! N2 N/ H3 n: N- P
# Q$ N% F' J) l6 |( F0 _+ T/ e4 V( k
- B8 q$ E' j3 Q5 V$ Q4 ^
# L4 a% w! p7 L" Y' p下聯:家事國事天下事,關我屁事。& a( p; l9 F; V# |% ?) t# f
* L( J$ D: v. ~& v& X( j& y% K# |* G

3 v* d& i- k: y# |2 X
. E/ C5 m6 v' _( g  S/ G, \4 r橫批:一邊玩去。
2 r) `8 k% |. h, `% X
# r5 E, n1 O7 D7 o
( y3 E# Z2 i$ J
: `2 y' S5 @5 a/ i, K8 J上聯:男生,女生,窮書生,生生不息!4 Y: y3 K0 q/ f' Z- O% ?

8 h  `: r# Y# @ : p# d2 T4 T9 g% N- x6 J) R/ p

" w" F6 v# x. o下聯:初戀,熱戀,婚外戀,戀戀不捨!
3 Y4 D& Z! D7 _1 O* [- R
8 C' {" j" a+ X, b& ` " \2 L: _  z! u+ P! r
: R8 I" t% t  B( C
橫批:生無可戀: J5 p4 H) ?# {/ w
& i# i. w# C9 ~7 Y' |7 Z

7 H6 |+ A$ _2 `6 f/ |, _4 @+ g+ U+ }- R4 z) ^/ u1 F0 \  |! b
上聯:博士生,研究生,本科生,生生不息!/ `. ]( f6 J2 N, v9 k

) a' v* x; @, {" o , i) \3 }/ ]% d; {  F' X& _

% B9 g, X& x( I3 {  ^! R! e  L: }下聯:上一屆,這一屆,下一屆,屆屆失業!: g; C1 K% H% z3 `' [- R5 e# t. H/ V

9 z5 A1 k9 F, F: S4 _ " u+ Q! _; h( t/ j
1 z4 Y0 f( i& |! f
橫批:願讀服輸
" O  I: T( e7 d5 m$ f/ d) ?. m. I+ Y! h+ M5 N# u

8 P  ?; Q( P. Y, b6 w1 w
4 P$ R4 A2 ?7 l+ k, n0 V上聯:金沙江,嘉陵江,黑龍江,江江可投!: x' r& w  n# g) P& _$ |

0 G- K6 @9 `/ }0 B( q3 x" v
3 r0 M$ E* a# q  G1 O" D6 ?2 }0 |# r5 X2 m( \# s
下聯:實驗樓,教學樓,宿舍樓,樓樓可跳!
8 f& _* B& u! Q  W- K, a$ H$ F% ?- D2 U7 |

, O, A/ L+ z- z! T( |# l4 S
+ y! e- d* ~2 w. f, `3 @橫批:空前絕後
, C5 L+ K( W  T( v: k7 N- f) G0 r; ?/ W' d+ ]7 Y

3 d  O, T% `: M+ q: r& j! ~. Y+ r& P' T6 r- r4 _
上聯:愛國愛家愛師妹!) D$ J1 R0 c6 p" F

1 ^  j5 e7 h; y4 D, e9 k1 P 5 x5 J. W* [* L$ {$ J

0 b1 k: H. v1 I/ g下聯:防火防盜防師兄!1 M4 K8 h" h; I
) {* Q+ y* w9 e' n) W2 {; N' u

' Y% U# {( d0 m. L. N1 b) ]* x+ y' a) T
橫批:戀愛自由8 I. D5 F" d" e. W
8 R- F9 n! f9 h; O- K4 X& H

; @2 i6 j5 a+ a( u, K
3 i  n9 u. x5 ?; E2 t3 D" y: }★上聯:風在刮,雨在下,我在等你回電話;下聯:為你生,為你死,為你守候一輩子;, Y3 K0 O% R6 B' p
/ q& y& U3 ?+ W
5 k9 B$ [/ H& d7 a
/ G/ L9 M' ~5 b8 k& a( K6 Y
橫批:發錯人了。  O: @* r5 A" D4 [5 g+ o& R

  g* v2 |0 J/ B2 R
- e0 e* R$ y0 _/ |* i8 `$ ^! n4 w5 f  Z) g/ t  [
★上聯:看背影急煞千軍萬馬;
. h0 y, k7 [% V( f
+ w( ?' S! C/ Q# v$ ]+ }
! o" f0 o) _$ W% e9 h
  z8 L: I4 T! P( P' ~$ E, }' J下聯:轉過頭嚇退百萬雄師;" Q$ a- L/ j% {

; u0 q( e3 M/ W: N! f
& W# n3 q5 F) }+ a% }6 h
8 z3 q7 x0 q# M& _1 D8 w橫批:我的媽呀
! J( V/ R$ ~, y) p1 y% G4 u/ [% \7 B4 @5 o4 s. V

+ G7 M( Y8 f* G+ W
1 w) `% J- W9 Z, a; V★上聯:考試不作弊來年當學弟;& S7 I- r( _. L$ z% ]
1 P: y5 F+ N$ d7 l: |( c
, s& Q# J# P' H' s" M4 T) S
7 Z7 F7 b. N# a7 T3 Q
下聯:寧可沒人格不可不及格;
, U2 N: G9 v2 q' M8 o% a4 o( a
0 f, `  A8 Q( ?' \- Y. ~% l
( |0 W, j/ u' p' q- R  O% e0 f0 E6 }- b9 C" O0 X( \/ M1 {
橫批:就是要過!7 G  J; i4 H; J! P/ `# n
( ?& q( j! P* J
: ?8 ~! F. {- W: G% z( A
; R. B0 i# w" @6 X0 S
★上聯:麻將撲克金花,輸完之後回家;
, Q! [6 l  v. |3 Z( }& V' M4 W5 E: R- J
  }( v  g8 k  V1 D1 g
+ _6 C4 Z* ~% G4 }, ~4 A
下聯:古道西風瘦馬,斷腸人在天涯;$ R& ?# v' W# p! R! L/ I; i

  @* m- X0 E$ k7 a5 x9 v
- |+ w, l: z& a8 I- P6 R' d8 W4 b
橫批:慘啊!2 |2 w  b" I1 m% R

( X7 g2 h. y2 u& P& P8 l4 |. O % O2 }/ g( ^! X/ F
1 F3 y; M# c6 e4 L8 j
★上聯:去除數字一和二;
' B: q' C% E! M! A# s' F
+ ~! J2 l/ h' A ) G4 Z1 M' o& }, V4 ?2 \, v4 {( Y' P
' u- _9 G0 [) P( R  G" A7 [
下聯:還有四五六七九;
6 ~9 x& ^2 i: [) O: z
. B: o" x+ k7 n0 l+ i5 r: q
0 o, F( R, f$ q$ L! ~& R7 M4 X5 e- [! b6 G( T3 N6 Z- ^% S# d' O
橫批:只剩三八!: @( n( R3 Q# F% r2 x
* |" `; C$ i) y3 S6 t; A9 V
; x$ }  O2 i5 h  p# C
$ S. D4 a+ t1 {: y9 P
★上聯:說你行你就行不行也行;# z& R# V, h, o" C; b; d2 `; g
" n' v7 w9 y* f5 c( t1 y

* b% J0 L- _: ^9 A, g( m
7 F: V' Z/ p0 q! l- Y9 A) Q下聯:你說不行就不行行也不行;( P; Z2 H/ o7 |7 `+ u4 S

) Z/ z/ U5 W8 \8 a) |6 J! S
. f% e9 P. Z1 T& {5 c
, y- k5 B& r) m2 H橫批:不服不行。
3 r8 c) ~1 t% O5 Y. k9 G
) \4 ]2 X. r. o; t 4 a4 L" M0 P) M/ n/ X3 O
  t$ Y" x# u4 }" `) _  M3 K
★上聯:為你痴為你累為你受盡所有罪;: e1 Y; U+ j- C
# x' c+ w# a3 |. n
2 p. H: q3 N# \0 e. N! `: \

% g8 `( V5 t6 ~; v) W7 `6 Q& [下聯:為你死為你狂為你咣咣撞大牆;4 Q6 C  E) ]! S0 b

8 J1 y7 M8 _7 F! {1 f( l
( Y) k4 P1 \4 d( E. F4 z1 b2 |8 ?8 Y+ ]8 a, F1 z. F  r
橫批:為愛瘋狂。' t: D1 }# L' \8 u* m& S& e4 z
( x& c7 o+ e0 o, J2 ~

( Q6 `5 I  n. o4 H
; ?: x0 U/ L) j# @6 E★上聯:我愛的人名花有主;: L- I6 h& Z" O/ r
+ Z$ N" G( }% U; P9 N

* h) [3 o+ n; e5 k! O
3 S) C: _5 s  @1 S7 ]5 b1 F下聯:愛我的人慘不忍睹;
2 X9 z: Z1 Y" I8 x0 f
5 ]! s  c- ~: S* R, }5 O) @9 t( Y
1 [, T, @5 e& {: E) k1 G, D. K4 J$ A) K! v
橫批:命苦。
, h! _) b, P/ v: B/ e( ~# K& f" X7 a1 j. ~: ?& f. W
( b6 {" S* v) [3 G7 J2 q2 u) \6 ~
2 n1 c! X8 |) I# k* o4 P, Q1 f
★上聯:在上為帥;
6 d4 b) j* O6 o
5 M2 C6 G+ t, e4 F
6 q4 p, `4 q, ]
; A. }; t' t3 D; ~5 j" l下聯:在下為豬;+ n% F6 c  q0 m' [7 p& \+ O

" N$ }; R  r# A- e' `; o5 x
, n; k( h0 H: U5 X1 D- }$ U6 ^% [4 R3 I. Q7 `7 R+ ~( q2 d7 @
橫批:天蓬元帥。
2 J0 E: X. K/ K) Y; Y8 Y1 U) W; E2 x% N6 J8 t4 n& J+ J
+ Y: x" A9 s, U2 T

# R3 ]% t, ^1 S. c' N★上聯:假名假姓假地址;
% L+ t$ m, Y; @- a# _8 x
  ~4 U$ W8 l4 ^5 d. N/ _0 m
% U% T& w( H3 d: v% d3 ]" L0 h' W: s# g) [( e5 \% M2 b
下聯:騙吃騙喝騙感情;
6 x' Z7 s- D" B/ @
* h' e0 _- Z9 W, E6 `
+ p6 O8 S: _' V, d( ~" ]/ e7 J* x8 U" x( q, r6 ^
橫批:願者上鉤。6 @, Z% h% z4 u, W! U4 t
! n, F, u; R4 m" z
8 K# B" p( |9 j* g) n
2 T7 j( H' v- i0 A: a' S
★上聯:紅米飯南瓜湯,老婆一個孩子一幫;
- ^/ x0 A( O; B1 G5 b0 t( q& [; A
. v' @0 E2 G" ?- f- a/ D: j4 d7 X ! A( \- R+ k  {1 [# ~* ^3 y% N# N
1 R* q* Z7 [" ]# V
下聯:紅米飯王八湯,孩子一個老婆一幫;
- F& {! W- ~! |4 W) Z9 H* t$ d# R9 A! ?5 e" b0 z& ?
" V" ]1 l% d# A/ N- }3 h

  E5 g* n8 r/ E# W* F9 V5 V3 c橫批:與時俱進。& }' |! i- z* O/ S
  ~: ]2 P+ c5 o
' w7 x" p" I+ n5 d1 O

* q3 m& m5 e/ w* `* p: G7 M& e. K★上聯:上壓下層層加碼,馬到成功;
. F: b9 O) I) s, Q; z- S, i# t' h6 c3 V+ F

3 ?) K& _) m/ D) \
1 X* o2 D9 u. u  m1 e# `下聯:下騙上節節摻水,水到渠成;
; T8 F+ y2 K% W7 N9 _! N. f" K9 o6 a6 S

2 ?9 }3 z& p+ w# r. p$ U* q; v
& U: F- {! k" {! W+ b+ S橫批:皆大歡喜。! N- r8 R( a) L7 E$ r9 z
) |& \" g( m: V

$ `3 B0 c& l4 o1 }2 |3 ?
4 {9 ?7 E4 R& m1 C. r★上聯:愛與被愛都艱難;
9 ?- ~. t0 ?7 G& n& p
- P. Z: F  _2 P& V8 s  B& T- M
% w7 l3 R6 T; h$ E& {
# f5 F& \( w) v9 M% E2 v( o, _下聯:有情有緣要時間;
5 H, X$ O  \+ m/ U
) H; i# [, @) t
9 G. D: r7 Y- L& U, b1 W7 ~1 B& x' ]; T
橫批:情義無價- W2 e" K# P) ?" f1 F" s
. U( D% M. Y* y

223

主題

60

好友

8082

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
2330
在線時間
1265 小時
發表於 2011-6-28 16:10:35 |顯示全部樓層
可憐天下父母心
7 s* [- b' V2 Z0 ~" n上聯:博士生,研究生,本科生,生生不息
+ [1 q' U) I6 {$ s1 ^下聯:上一屆,這一屆,下一屆,屆屆失業
3 M6 W) \* ~! s. \4 K橫批:願讀服輸: ?8 w2 S" p+ l! A/ w- B! R
應無所住,而生其心
FB : 宇宙的真實

33

主題

60

好友

6456

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
3425
在線時間
945 小時
發表於 2011-6-28 16:14:55 |顯示全部樓層
有創意~~
改變~~從自己開始~~

131

主題

151

好友

1824

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
1322
在線時間
154 小時
發表於 2011-6-28 19:50:14 |顯示全部樓層
有意思~~
讓別人快樂是一種慈悲;讓自己快樂是一種智慧~~

305

主題

420

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
4313
在線時間
3291 小時
發表於 2013-7-11 10:11:45 |顯示全部樓層
哈哈   有意思
樂在生活,活在當下
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊

本論壇是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本論壇之立場,本論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
由於本論壇是以「即時留言」運作方式,所以無法完全監察所有留言內容,若您發現有某篇留言可能有問題,請通知本站管理員處理。

Copyright © 2009~2020 iBeta 愛北大. 保留一切權利

回頂部