iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 1857|回覆: 4

[笑話分享] 經典對聯

[複製鏈接]

917

主題

54

好友

5431

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
3214
在線時間
1497 小時
發表於 2011-5-11 14:55:41 |顯示全部樓層
上聯:風聲雨聲讀書聲,我不出聲。% F; O) H" j0 [9 n! @9 m
/ u* `- W3 Q0 D2 E( Q  w

) j. J, q# A% c/ S* ~  q1 U( S2 R! a( }) u. e: _' e2 x) F- D" _
下聯:家事國事天下事,關我屁事。
) `+ x/ i3 D. U7 z/ Q0 M9 ~+ M) q' D$ e) `

6 z0 ^% f- w. U1 s) I1 L- Y" a* ~. |7 P+ M; o
橫批:一邊玩去。
" _& {  u+ z/ l
; }* s& J* k' K1 q2 C4 F ( k: D  J" U- Y9 Y" o

8 Y, }6 Q6 ]" E上聯:男生,女生,窮書生,生生不息!
/ ^2 \& t) Q/ u( u& m% i
% ^& [5 V" A/ h$ {& W + T  H" q. d; W" c. ]7 t; g& r8 N

' W; x6 k  v: {下聯:初戀,熱戀,婚外戀,戀戀不捨!& x3 Y( [1 Q: m' X$ ^2 T, z

& p6 T' k/ A8 O2 N 9 i$ h2 d" f2 h3 j, h0 Y7 e" z" X
9 q* M% m' N4 t8 G( c
橫批:生無可戀2 S$ t% C7 r+ D! \" r9 x

7 I. _( ?( k' \! s6 {" S/ X8 t 1 `$ z) R) u; T" A

' k; ?+ `9 }( `* `1 R上聯:博士生,研究生,本科生,生生不息!- ?0 ]" W' A7 d4 r5 c( p4 o7 m
/ }1 e( x+ z$ f

, b0 J. L1 g. q; B, V! q* G. B( A9 S- ]  W
下聯:上一屆,這一屆,下一屆,屆屆失業!/ c  o2 e' h/ N( z/ R7 \
. x. N9 l+ ~, i" w" y% Q

8 j- S: C2 o# m/ L& O' N; i- ]: Q
橫批:願讀服輸  T# h& G2 S! S. d
$ Q3 m- S# y4 u1 v+ p; w+ H
7 ~+ H% K' o& g5 `8 Y+ X8 ?# v
9 {0 X# J8 J  T/ G8 R/ ?5 j$ a
上聯:金沙江,嘉陵江,黑龍江,江江可投!
. G7 b  x' H) r9 Z( B
6 s+ f) a5 A1 n- y
) E5 C; ?0 q) C2 ^% A: L" ]- C
+ c/ ?2 |/ }2 D1 q3 o8 b下聯:實驗樓,教學樓,宿舍樓,樓樓可跳!
9 ]8 g, ~  y1 y
$ f- K- K1 ]( L# j0 T7 O3 A! U4 y - l# {6 j7 E: D  \1 m
, ^7 T8 e7 p; T7 Y
橫批:空前絕後
$ I. `( c  c+ I- a
. Q: q$ @  n- K- z( H $ a! X* n5 U  Y; {0 L" ~! l3 B( ?

+ I0 l  b& ]7 P, Y上聯:愛國愛家愛師妹!3 _, {+ E4 u, b2 e5 X
1 j$ ^5 H( M! ]4 c- r: ~" d

' u4 b' u. C' p/ T4 R
- }6 f7 U. j- i- i下聯:防火防盜防師兄!; ?; {6 M, F. m7 e

% C9 F% `. r4 E0 g
0 o7 X& ~3 I% O
8 {  o5 z/ n2 b8 W  q橫批:戀愛自由. D4 K5 |0 l( ~; B9 M+ H) \

# x1 e- o1 g  Y% M3 b
8 O2 O  t1 K; \! t$ a5 h6 ~9 {/ G1 ]$ f$ z( U' E
★上聯:風在刮,雨在下,我在等你回電話;下聯:為你生,為你死,為你守候一輩子;6 ?8 O0 ~% o' i5 f  x$ h
+ H1 l, e( j% a4 `

$ K5 R3 _6 z; R/ J. a- ^. V6 s, ^4 i1 V0 a: }- z
橫批:發錯人了。2 J6 O; D8 C, I0 O* U1 B

- H! G" c! }8 N( F ; ]: S, k+ _! Z1 n% ~/ T) n

7 `) e" J; J, o★上聯:看背影急煞千軍萬馬;
# Q/ j. ^/ Z# h5 |& K, o; b1 ~- Y7 r: \! }: v
: p1 N& h* ?3 e' r% i9 ~
5 W7 o# Z0 \) s' D: w& o7 y: ?6 V" o
下聯:轉過頭嚇退百萬雄師;- Y, c6 q0 v, k: }
( a8 |0 @+ c  r! b3 B
$ H8 e& r( j, A! m, E3 H

$ B0 Q; W, ^6 s5 m/ k# E- j4 c橫批:我的媽呀# q( n% Q/ s' O7 O7 \

; J2 j" R% o" a
8 t2 V( q! A# t( O/ @5 {
# x! _" `6 j4 {6 ^6 w★上聯:考試不作弊來年當學弟;+ x# ?" q0 D8 ^: }0 O5 B2 [7 ~' P

3 m, `5 W: `4 a1 B/ U
  W! k* V7 U6 P% u* ]& x& m
3 z; d+ B9 S2 Z. e: N下聯:寧可沒人格不可不及格;
' e& k8 z: p, D+ a" d% a+ ^
7 b& ^- S. f/ R4 V! y# ~ 0 l; t/ i5 h/ x2 Y3 i1 L  a/ i

" Y4 y) B3 }8 l% ?- ?3 D橫批:就是要過!3 {8 o& o# U8 Q
0 i5 S1 g: _0 L+ |7 \

. Q1 g* {. V1 h) i& b4 ^: Q. C- H$ k2 ~4 I2 K8 y! M  }' T
★上聯:麻將撲克金花,輸完之後回家;! i3 O6 G7 ^" _- j" }% P2 \, [' R
* U: s. b& e: `* \: Q
+ G/ I- g) k3 {% t: a9 t

3 g" h3 v, }6 W- j. C4 k下聯:古道西風瘦馬,斷腸人在天涯;
" }0 \* D* I, c" J/ ^) x( B! ]4 C0 S
. w7 N# m2 r% g$ y3 D: I1 I! y

  }, {; L; g: b4 @3 g* Z+ X橫批:慘啊!" O+ `9 |* [% |# T1 m
# w1 f0 F# [+ X& b. a3 L' n+ v
" F% {/ L- M: R9 m+ ]8 x7 U* k: w

7 {- X. O% `+ Q2 n4 e★上聯:去除數字一和二;1 ^& q  S7 k6 F1 Y+ O

# |& f0 e  y2 \! k ( q+ V- j8 ?4 M( r

" ]2 r# X0 e% r$ l; i& S, C6 o$ r下聯:還有四五六七九;: F4 F3 O2 {$ |0 h0 q
2 S5 T! S& u$ s/ s( p

+ Q# x7 Y* Q- ^  {
% q) Q8 ^* z5 I橫批:只剩三八!" _& a, `3 O3 j

8 j  |6 q: W; T
" M% I  i5 O. K' X* R! p/ h; C9 W8 {$ i
★上聯:說你行你就行不行也行;
9 J4 M" _. [, I. K
, |4 L' K# \6 S( n& c# b( J
& X" ^0 ~1 S7 v& S+ Q1 D) y% h" K3 w( l
下聯:你說不行就不行行也不行;
5 ?7 s9 e; z/ T: y
' w/ W( n: `# B, O " \1 m5 l4 N# X! p5 p  q
# P5 d* x0 H8 b4 V4 s
橫批:不服不行。
- z! Y( t4 i; b, o% U+ Z8 A! i% n+ Y
" O9 J9 ~9 B% s' _ 7 t# d8 _( f% t. f( u4 Q

3 o3 ]& z- N" l6 [, d★上聯:為你痴為你累為你受盡所有罪;# X$ y2 j- g: B$ U  I, q
& f: y7 t; c; W7 _+ b8 V

( O( T& ^8 B5 R# c% H) t9 J- g# R- x6 }. p' I3 q+ D0 g: w
下聯:為你死為你狂為你咣咣撞大牆;
" O2 @' Y! X/ a7 `  M5 x1 Y6 t) o0 q4 z& ]* _  B
2 u! w; P% t7 d
6 b" i- l: ]' k' `2 h% h8 G
橫批:為愛瘋狂。2 G. @3 s2 d4 Z1 m

( C+ H  @1 Z% w, v6 k, x2 e! _, E : G" F/ b; L' P! U6 X

/ n% O1 t5 @$ n) {- D★上聯:我愛的人名花有主;8 K1 v) V3 u/ j! D
& B6 q/ r! ~9 y- J9 T2 M
; D3 O" b2 {: e* t

5 p* r3 G* h2 G9 I, h4 f& r! k  K下聯:愛我的人慘不忍睹;: Q& g0 {3 c8 U% `, O' A) j1 [9 N
' F: K8 U' I) ~7 t% b8 l8 b

, p: @* s5 @) |# K0 J/ c7 ~  H
/ S* l& g+ H% l0 r; k橫批:命苦。
1 a, B" h" ?  c& X3 C) K( H, R
9 I  u+ _$ U' f6 y9 y 5 f8 A8 ~' b' X2 c# j6 \0 N

* m4 j0 U% J* V" @, ^★上聯:在上為帥;; X* [9 o5 t* l' z2 f4 X$ T6 J

, D( l; }6 }. w/ F. {
( y, Y' ^4 y; |( b6 I* m  B, j  }: ?5 d6 P. A2 H/ h
下聯:在下為豬;
3 m* b* i5 Y" n. l
9 u9 U% E; H. Q7 v1 _/ J * p; [" g3 M3 i

5 [/ @4 e: ^3 D& N9 P' b橫批:天蓬元帥。6 _7 r$ k0 D; J6 V# e5 Y
4 B9 k' y& y; S* j6 Y0 F1 T9 @
7 [& ?( T2 c3 ]' g4 s( m  Q

# T7 C4 E! O' {4 f; E! J7 R  K★上聯:假名假姓假地址;
/ g% E2 |0 C* X+ t$ O; n' D- z4 K# o1 U6 D1 U; c# A: l

3 p  Z. ~+ C. ~% {( G8 V) [8 u, s
- c) O6 t/ T0 v+ K( Q下聯:騙吃騙喝騙感情;
% N. S7 w% r& ?+ K2 I
9 G% Y% Q% r! c9 {
; E7 m) U# x, O4 Q4 L& a$ p; S4 {& i6 r5 T, K- w
橫批:願者上鉤。
0 S8 M4 H* ^  }
* Z9 G2 p# V: @" S: A: K7 }
; ]& b& Y# B, G# H. x
0 F, h6 }1 U, `6 ?★上聯:紅米飯南瓜湯,老婆一個孩子一幫;+ [1 m0 _1 ^, \2 B+ E3 r
% R* {5 K% L! U' q2 D

6 w0 J' `, U+ Z# \3 t
% l. \+ s  J4 h: S4 m# B& t下聯:紅米飯王八湯,孩子一個老婆一幫;
; R1 O8 n: {* q. j
, C6 L. N, w6 e' K
' c2 g3 r& X. n% V( b
+ [$ i( m- P. o  z' N5 {橫批:與時俱進。
, v/ Y, w" [: T4 a. ~" _( C8 K  r" L4 G6 ?  \9 E

& f& i/ \; D- b
! A0 Q& e$ ?+ y; N% ?8 T2 F5 I★上聯:上壓下層層加碼,馬到成功;
; h5 V- w$ b6 s7 S+ d% d4 j5 {3 \' z% C- U

$ o+ W2 G  y$ F( ~) D1 U6 l3 \4 N0 x8 n
下聯:下騙上節節摻水,水到渠成;
4 o5 _/ s% {/ T! V- `  f9 Z, l1 L" N' Y

) s0 N1 i; Q& e5 ?5 O/ J: _0 y* T: n* |# J( V
橫批:皆大歡喜。
: ^/ U$ r' e7 ^  b9 Q3 F( H4 r
: i* D+ c) Z3 P9 i" B- E% O
$ k9 x7 E8 d3 \0 T& {" N. Z5 k: `1 v% f. S/ z' B6 x1 r! t+ U+ }& C% Q
★上聯:愛與被愛都艱難;6 r3 o: S' h0 y$ j1 N- K: d. g
* j8 I+ w( {+ w- f9 \9 w: I6 F

" @0 p3 e& m, P# _% o
0 Q4 M. C2 a& o5 \5 c下聯:有情有緣要時間;) ]( {  K' H8 |) g3 H

9 l8 v1 U9 P0 W9 u' U
1 v% G+ ]8 X  L
2 R* I% D9 Y5 a& L: x* p: I橫批:情義無價
1 ~# y9 o' x5 i5 Y2 N: ^% [
! H' L4 ~. Y% n  S8 J' D0 A  \/ W, X

221

主題

60

好友

7954

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
2279
在線時間
1259 小時
發表於 2011-6-28 16:10:35 |顯示全部樓層
可憐天下父母心
* _" r: G% d' x; P/ `上聯:博士生,研究生,本科生,生生不息- }  v; R. g$ s* R
下聯:上一屆,這一屆,下一屆,屆屆失業
5 F5 D7 I* j+ D9 E橫批:願讀服輸
+ C* s3 T/ b. W# r" y
應無所住,而生其心
FB : 宇宙的真實

33

主題

60

好友

6456

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
3448
在線時間
945 小時
發表於 2011-6-28 16:14:55 |顯示全部樓層
有創意~~
改變~~從自己開始~~

131

主題

151

好友

1824

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
1322
在線時間
154 小時
發表於 2011-6-28 19:50:14 |顯示全部樓層
有意思~~
讓別人快樂是一種慈悲;讓自己快樂是一種智慧~~

305

主題

420

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
4313
在線時間
3291 小時
發表於 2013-7-11 10:11:45 |顯示全部樓層
哈哈   有意思
樂在生活,活在當下
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊

iBeta 愛北大論壇

GMT+8, 2020-2-26 11:34

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部